Svar på skrivelse 170428

Svar erhölls efter påminnelse från Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och dessa redovisas under denna rubrik.

Svar från Daniel Portnoff (M) och Tomas Landskog (M)

kommentar-till-ingrid-benson-ang infart västra Trosa

Svar från Ingrid Benson på Daniel Portnoffs och Tomas Landskogs inlaga.

“Tack Daniel Portnoff och Tomas Landskog för svaret! Det var glädjande att få ett svar, det var inte många kommentarer, ytterligare endast 1 politiker hörde av sig, Maria Arman, som också härmed tackas.

Ska jag tolka tystnaden som att alla andra tycker som jag att Infart Västra Trosa är onödig? Vad tycker ni? Det är viktigt för väljarna att veta var ni står i denna fråga.
Trosa kommun bör ta sitt ansvar för att uppnå de klimatmål som Parisavtalet ställer. Tillväxten kan lösas genom byggande på andra bättre lämpade ställen, t ex Vagnhärad nära E4 och kollektivtrafik och den kommande Ostlänken. Det är ansvarslöst att skapa nya bostadsområden så långt från tätorten Trosa och att skapa en ny väg bara för att kunna exploatera områden som idag utgör en av Trosas största tillgångar nämligen den unika skärgården med höga naturvärden.
Svaret från Daniel Portnoff och Tomas Landskog bifogas. Det var för mig lite av en besvikelse då det inte alls kommenterade vad frågan gällde nämligen Infart Västra Trosa. Svaret var i stort sett en beskrivning av vad som redan står i Översiktsplanen angående hållbar utveckling, frågor som jag i stort håller med om.
I svaret från Daniel Portnoff och Tomas Landskog står ”När den senaste översiktsplanen togs fram hade diskussionen kring framtida klimatförändringar och höjda havsvattennivåer inte kommit lika långt som idag och ju mer vi vet desto större ansvar har kommuner, företag och enskilda individer för sina val och prioriteringar”.  Nu när vi vet mer om vilka klimatmål som vi måste uppnå är det ansvarslöst av Trosa kommun att fortsätta ett projekt som går stick i stäv med klimatavtalet. Med min skrivelse ville jag visa hur byggandet av Infart Västra Trosa kommer att påverka både klimatet och miljön.
Några utdrag från Översiktsplanen 2015 följer.
  • Inför framtiden är det av största vikt att vi planerar vårt samhålle med hållbar utveckling som övergripande målsättning.
  • Ökat fokus på vattenrelaterade frågor samt på framtida behov av klimatanpassning.
  • Utsläppen av växthusgaser och åtföljande klimatpåverkan är den viktigaste frågan i vår tid. Detta ska också ligga till grund för beslut inom alla områden som kan antas påverka utsläppsmängderna.
  • En stor del av de koldioxidutsläpp som sker idag kan härledas till biltrafik. I planeringen behöver vi därför minska behoven av att köra bil till och från bostaden, både i tillkommande områden , men även för de boendeområden som redan idag finns i kommunen.
  • Glesa strukturer år i allmånhet ett problem då det leder till ökade behov av transporter.
  • Med tanke på att flera fritidshusområden är perifert belägna, är utvecklingi de tätortsnära områdena av högre prioritet för kommunen.
  • Permanentning i perifera delar av kommunen leder till ökad miljöbelastning i form av ökade transporter och längre avstånd till offentlig och kommersiell service, resecentrum, arbetsplatser mm.
  • Stor restriktion råder alltjämt i den yttre kustzonen i kommunen. Restriktivitet gäller såväl byggnation av hus som bryggor.
Läser man som medborgare detta är det svårt att förstå hur man kan fortsätta projekt Infart Västra Trosa.
Det behövs mer information till allmänheten om Infarten och dess konsekvenser. Det har inte framkommit tydligt nog att Infarten inte löser trafikproblemen i centrala Trosa utan i stället ökar dem.
Ser fram mot en fortsatt dialog.”

Svar från Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S)

Inget parti brinner för att bygga vägar men för Trosas fortsatta utveckling och framför allt dess västra sida har vägen varit en prioriterad del i både översiktsplanerna och funnits med i de regionala länsplanerna. Att bygga hållbara kommuner är självklart en viktigt och detsamma att kollektivtrafiken utvecklas. Vi har full respekt för att man kan tycka olika men Socialdemokraterna har i vårt tidigare svar förklarat varför vi står fast vid vårt beslut.

Svar från Maria Arman (MP)

Tack så mycket för ditt och ert initiativ. Det är bra, det ligger mycket ansträngning bakom och ger en god bild från många infallsvinklar. Miljöpartiet i Trosa tar alla chanser att föra den här argumentationen i alla politiska organ som vi deltar i. Vi kommer att fortsätta motståndet mot förbifarten och även låta det bli en valfråga.

Svar från Göran Hammarlund (L)

Som ordförande för Liberalerna i vår kommun vill jag bara påpeka att Liberalerna står bakom kommunfullmäktigebeslutet om västra infarten

Svar från Tommy Fogelberg (V)

Det du skriver om helhet o övergripande gör att vi stärks ytterligare i motståndet mot Förbifarten!
Plus hur ekonomiskt riskfyllt det också är!

Sen finns det anledning o fundera kring samhällsbyggandet i stort i kommunen mot bakgrund av klimatfrågans aktualisering!

Advertisements
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close