Start

Innehåll på Vägval i Trosa

På Vägval i Trosa finns information om den planerade Infart Västra Trosa och de exploateringsplaner i västra och södra Trosa som följer med den nya vägen.

Flera skrivelser till Trosa kommun, myndigheter, rättsinstanser och media har gjorts för att uppmärksamma beslutsfattarna på att den planerade nya Infarten kommer att få betydande klimatkonsekvenser. Dessa skrivelser redovisas här i kronologisk ordning.

Vi anser att Trosa kan utvecklas och växa på ett klimatsmart sätt utan en ny Infart. Klimatfrågan bör få större betydelse i samhällsplaneringen och bilåkandet måste minska.

Aktioner

En debattartikel publicerades i SN den 30 november 2018. Den ifrågasatte om den planerade exploateringen av Tureholmhalvön var förenlig med Trosa kommuns Energi- och Klimatplan Artikeln finns att läsa under menyn Debatt, undermeny Södermanlands Nyheter 181130

Ett brev med liknande innehåll skickades även till kommunpolitikerna, Trafikverket och relevanta tjänstemän inom Trosa kommun. Brevet finns att läsa under menyn Kommunen, undermeny Skrivelse 181130.

 

Namninsamling

En namninsamling med namnet Avbryt Infart Västra Trosa har startats den 18 juni 2018.

Kommentarer

Inkomna kommentarer på namninsamlingen fram till den 15 september 2018.

Nyheter

Här presenteras löpande nyheter och vad som händer i projektet Infart Västra Trosa.

Trafikverket Region Öst har den 26 april 2018 överlämnat Vägplanen till Trafikverket för fastställelseprövning.

Vägplanen fastställdes den 18 januari 2019, se information under Nyheter.

Fastställelsebeslutet överklagades den 26 februari 2019 av över 100 personer, se under Vägplanen undermeny Överklagande vägplan.

Agera

Trafikverket ställde den 1 december 2017 ut vägplanen för Infart Västra Trosa för granskning. Vägplanen finns att hämta på Trafikverkets webbsida, väg 782/218. 

Granskningstiden utgick den 9 januari 2018.

 

Vägplanen

Vägplanen finns tillgänglig på Trafikverkets webbplats väg 218/782.

Den 9 januari 2018, då granskningstiden för Vägplanen utgått, hade 47 synpunkter inkommit till Trafikverket, 9 från politiska partier och organisationer, 38 från privatpersoner. Alla inkomna synpunkter var emot byggandet av vägen av olika orsaker.

Under huvudmenyn Vägplanen presenteras ett urval av de synpunkter på Vägplanen som insändes till Trafikverket i januari 2018. De presenteras i sin helhet här i motsats till den sammanfattning som senare offentliggjordes av Trafikverket Region Öst i deras Granskningsutlåtande.

Trafikverket Region Öst har den 26 april 2018 överlämnat Vägplanen till Trafikverket för fastställelseprövning.

Vägplanen fastställdes den 18 januari 2019. Läs beslutet under Vägplanen/Fastställelsebeslut.

Granskning

Under menyn Granskning presenteras alla de 52 inkomna synpunkterna på Vägplanen som inkom i januari 2018.

Synpunkterna sammanställdes och kommenterades av Trafikverkets Region Öst i ett  Granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtandet skickades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har den 19 april tillstyrkt att Vägplanen fastställts. Granskningsyttrandet kan läsas under undermenyn Granskning.

Synpunkter

Synpunkter som insänts till Trafikverket i Borlänge i maj 2018 inför prövning av Vägplanen före fastställelse finns här under undermenyn Synpunkter.

Överklagande vägplan

Fastställelsebeslutet av vägplan för Infart Västra Trosa överklagades till regeringen av över 100 personer, se Vägplanen undermeny Överklagande vägplan.

 

Överklaganden

Trosa Kommun och Länsstyrelsen i Södermanland som tillåter byggandet av Infart Västra Trosa agerar tvärtemot miljö- och klimatmålen Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och ett Transportsnålt samhälle!

Den 8 januari 2017 skickade mer än 150 boende på Tureholmshalvön in en begäran till Länsstyrelsen i Södermanland om omprövning av det beslut som Länsstyrelsen fattade den 2 oktober 2012.

Beslutet som Länsstyrelsen tog i oktober 2012 var att Trosa Förbifart (numera Infart Västra Trosa) inte kunde anses medföra betydande miljöpåverkan. Beslutsunderlaget var Förstudien av Trosa Förbifart från 5 september 2012.

Nya omständigheter har sedan beslutet 2012-10-02 inträffat vilka vi i skrivelse 2017-01-08 begärt Länsstyrelsen beakta.

Länsstyrelsen beslöt dock 2017-03-06 att inte ompröva sitt beslut 2012-10-02 eftersom de inte kan se att beslutet är “uppenbart oriktigt”.

Länsstyrelsens beslut 2012-10-02 går inte att överklaga enligt 74§ i Väglagen.

Länsstyrelsen har dock i beslutet 2017-03-06 felaktigt angivit att beslutet gick att överklaga. Vårt överklagande gick till Förvaltningsrätten och senare Kammarrätten. Härmed har vi hamnat i en situation där sakfrågan negligerats och övergått i en fråga huruvida beslutet kan överklagas eller ej.

Själva sakfrågan har således inte alls behandlats vilket vi med vår begäran om prövningsrätt i Högsta Förvaltningsdomstolen hoppas få en ändring på.

Det är främst Länsstyrelsens i Södermanland beslut 2017-03-06 som vi vill ändra.

Länsstyrelsens beslut (2017-03-06) överklagades till Förvaltningsrätten den 5 april 2017. Förvaltningsrättens avvisade överklagandet den 25 april 2017.

Förvaltningsrättens beslut överklagades den 12 maj 2017 till Kammarrätten i Jönköping. Beslutet från Kammarrätten erhölls den 1 februari 2018 och innebar ett avslag.

Begäran om prövningsrätt hos Högsta Förvaltningsdomstolen insändes den 5 mars 2018. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 15 oktober 2018 att prövningstillstånd inte ges.

Alla skrivelser och beslut redovisas under nedanstående rubriker.

Länsstyrelsen

Skrivelsen till Länsstyrelsen den 8 januari 2017 och beslutet  den 6 mars 2017 redovisas under denna rubrik.

Förvaltningsrätten

Överklagandeskrivelsen av Länsstyrelsens beslut insändes till Förvaltningsrätten den 5 april 2017 och kan läsas här. Beslutet från Förvaltningsrätten redovisas även under denna rubrik.

Kammarrätten

Överklagandeskrivelsen av Förvaltningsrättens beslut insändes till Kammarrätten den 12 maj 2017 och kan läsas här.

Beslutet daterat den 1 februari 2018 finns att läsa här.

Högsta förvaltningsdomstolen

Den 5 mars 2018 insändes överklagan av Kammarrättens beslut och en begäran om prövningsrätt i Högsta förvaltningsdomstolen. Skrivelsen kan läsas här.

Skäl som åberopas för prövningstillstånd

 Infart Västra Trosa med åtföljande exploatering kommer att få stora negativa effekter på klimatet om projektet genomförs.

Vi vill att Högsta Förvaltningsdomstolen prövar om Länsstyrelsen i Södermanland följt och riktigt tolkat gällande miljö- och klimatlagar i miljöbedömningen av projekt Infart Västra Trosa med åtföljande exploatering. Lagar som åberopas är:

  • Förvaltningslagen 1986:223, 27§ – nya omständigheter har inträffat.
  • Miljöbalken 1998:808, 1 kap 1§ – projektet främjar inte en hållbar utveckling.
  • Miljöbalken 1998:808, 17 kap. 3§ – projektet bör tillåtlighetsprövas.
  • Förordning 1998:905 om Miljökonsekvensbeskrivningar, Bil 2 – hänsyn bör tas till projektets omfattning, förening med andra projekt, utnyttjande av mark, lokalisering, effekternas omfattning och varaktighet m m.
  • Väglagen 1971:948, 10§ – ny väg får anläggas endast om den behövs för allmän samfärdsel.
  • Klimatlagen 2017:720, 2§ 1. – regeringens klimatpolitiska arbete ska syfta till att förhindra farlig störning i klimatsystemet.

Den 15 oktober 2018 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att prövningsrätt inte ges och att Kammarrättens avgörande därmed står fast. Målet prövas inte i sak.

Kommunen

KF beslut 161130

Den 30 november 2016 tog Kommunfullmäktige i Trosa ett beslut om att finansiera den planerade Infart Västra Trosa genom exploateringsavgifter på tomter i västra Trosa och på Tureholmshalvön.  Beslutet samt den geografiska avgränsningen för uttag av exploateringsavgifter finns att läsa här. De områden som det finns planer på att exploatera finns även angivna. Dessa uppgifter var helt nya och avvek markant från informationen i Förstudien. Förstudien låg till grund för Länsstyrelsens beslut att Infarten inte medförde någon betydande miljöpåverkan. Ett beslut som vi har överklagat, se under menyn Överklaganden.

Skrivelse 170428

Den 28 april 2017 insändes en skrivelse till alla politiker i Trosa kommun samt Samhällsbyggnadskontoret med kopia till Trafikverket. Skrivelsen hade rubriken “Projekt Infart Västra Trosa är inte förenligt med Parisavtalet och bör läggas ned”.

Svar på skrivelse 170428

Svar erhölls från Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och dessa redovisas under denna rubrik. Den styrande Alliansen är tillsammans med Socialdemokraterna positiva till att bygga en Infart för att möjliggöra en expansion i västra och södra Trosa. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot byggande av en Infart.

Avtal med TRV

Ett avtal om TRVs och kommunens åtaganden och finansiella ansvar godkändes av Kommunfullmäktige den 13 juni 2018. Det går att läsa under menyn Kommunen/Avtal med TRV.

180820 till M S C L KD

Mail till M S C L KD Omsätt klimatmålet och samhällsplanera klimatsmart – agera nu. Läs mail och svar under menyn Kommunen/180820 till M S C L KD.

180826 Socialdemokraterna om Infarten

Den 26 augusti 2018 publicerar Socialdemokraterna i Trosa på sin hemsida ett dokument med titeln Infart Västra Trosa – hur tänker Socialdemokraterna i Trosa? Det kan läsas här.

180901 till kommunen

Ett mail med titeln Avbryt Infart Västra Trosa – opinionen växer skickades den 1 september 2018 till alla Trosas kommunpolitiker och alla de mer än 500 personer som undertecknat namninsamlingen. Brevet kan läsas under menyn Kommunen/180901 till kommunen.

180904 Alliansen om Infarten

Alliansens syn på Infart Västra Trosa publicerades på Moderaternas facebooksida den 4 september. Det kan läsas under menyn Kommunen/Alliansen om Infarten.

180904 L om Infarten

Liberalernas syn på Infart Västra Trosa publicerades den 4 september 2018 på Liberalernas hemsida. Det kan läsas under menyn Kommunen/L om Infarten.

 

Information

I juni 2017 informerades Trosa kommuns invånare om Infart Västra Trosa och dess konsekvenser av Anna Bohlin och Ingrid Benson.

Flygblad sattes upp på anslagstavlor i alla de tre tätorterna, Trosa, Vagnhärad och Västerljung. Flygbladen var anpassade efter var tätort och uppmanade intresserade att kontakta informationtrosa@gmail.com.

Svar på nedanstående  frågor gavs i Informationen till kommuninvånarna:

Vad betyder den nya vägen för dig som bor i Trosa (Vagnhärad, Västerljung) tätort?

Varför behövs en ny väg?

Varför vill Trosa expandera i västra Trosa och på Tureholmshalvön?

Vad kostar Infart Västra Trosa?

Vem ska betala?

Vilka risker finns med projektet?

Hur kan du påverka?

Information till Trosaborna

Information till Vagnhäradsborna

Information till Västerljungsborna 

 

Myndigheter/Media

Skrivelse 171007

En skrivelse med följande frågor skickades i oktober 2017.

Har klimatmålen inkluderats vid planeringen av Infart Västra Trosa med vidhängande exploatering av västra Trosa och Tureholmshalvön?

Vilka åtgärder tänker ni vidta för att åstadkomma ett mera klimatsmart och transportsnålt samhälle?

Mottagare av skrivelsen var Trosa kommun, Länsstyrelsen i Södermanland, Regionförbundet i Sörmland, Trafikverket, Naturvårdsverket, Boverket, Näringsdepartementet och Miljö- och Energidepartementet.

Skrivelsen finns att läsa i dess helhet under denna rubrik. En sammanfattning av skrivelsen presenteras även.

Skrivelsen och ett pressmeddelande skickades även till följande intresseorganisationer och media: iTrosa, SvD, Dagens Nyheter, Svt Nyheter Sörmland, P4 Sörmland, Dagens samhälle, Aktuell hållbarhet, Naturskyddsföreningen i Sörmland och Naturskyddsföreningen i Trosabygden.

Svar på skrivelse 171007

Svar på skrivelsen erhölls från Länsstyrelsen i Södermanland, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Näringsdepartementet. Alla svar finns redovisade under denna rubrik.

 

Debatt

Södermanlands Nyheter

Under denna meny finns artiklar publicerade i SN som berör Infart Västra Trosa.

iTrosa och SN

En debattartikel med rubriken “Vad politikerna i Trosa inte talar om” publicerades i iTrosa den 14 december 2017 och i Södermanlands Nyheter den 11 januari 2018. Debattartikeln kan läsas här.

 

Kontakt

Här finns information om hur man kontaktar oss.

 

Referenser

De kartor och viktiga dokument som omnämnts på Vägval i Trosa finns presenterade här.

 

 

 

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close